Rozdział 4. Motywy w jQuery Mobile

Biblioteka jQuery Mobile udostępnia programistom zaawansowany system motywów. Stworzono go specjalnie z myślą o aplikacjach mobilnych. System w dużym stopniu wykorzystuje możliwości CSS3 do uzyskania takich efektów jak zaokrąglone narożniki, cienie i gradienty. Dzięki temu jest „lekki” i łatwo rozszerzalny.

Framework motywów oddziela pojęcia koloru i tekstury od standardowych pojęć dotyczących układu dokumentu, takich jak wypełnienie i wymiar. To pozwala na modyfikowanie pierwszych bez konieczności zmiany drugich. W ten sposób biblioteka uzyskała znaczną elastyczność umożliwiającą tworzenie różnorodnych projektów wizualnych.

Motywy i próbki

W jQuery Mobile „motyw” jest zunifikowanym projektem wizualnym zastosowanym ...

Get jQuery Mobile now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.