Rozdział 5. API jQuery Mobile

Biblioteka jQuery Mobile oprócz predefiniowanych elementów i interakcji udostępnia obszerne API składające się z metod, zdarzeń i opcji konfiguracyjnych. Dzięki tym mechanizmom programista zyskuje wysoki poziom kontroli nad elementami biblioteki jQuery Mobile i interakcjami, które pomiędzy nimi zachodzą.

Metody biblioteki jQuery Mobile

Biblioteka jQuery Mobile udostępnia zbiór podstawowych metod poziomu widoku. Metody te pozwalają na ręczną obsługę stron oraz operacji ich przewijania.

changePage

Metoda changePage służy do ręcznej zmiany widoków wewnątrz aplikacji jQuery Mobile. Przydaje się to wtedy, gdy chcemy programowo zmienić stronę w odpowiedzi na działania użytkownika inne niż stuknięcia łączy w aplikacji.

Jak powiedzieliśmy ...

Get jQuery Mobile now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.