Rozdział 2. Podstawy testowania bezpieczeństwa sieci

Testy bezpieczeństwa to szeroki temat obejmujący wiele różnych zagadnień. Niektóre z nich dotyczą bezpieczeństwa sieci, ale celem testów nie zawsze jest sprawdzanie podatności systemów na włamania. Testy mogą dotyczyć możliwości pogorszenia jakości usług sieciowych, na przykład przerwania działania usługi lub utraty jej dostępności. Brak usługi oznacza zagrożenie bezpieczeństwa systemu. Dlatego test obciążeniowy usługi jest ważnym elementem testu bezpieczeństwa.

Aby przeprowadzić test bezpieczeństwa obejmujący nie tylko aplikacje, lecz także różne elementy sieciowe, trzeba znać strukturę stosu protokołów. Jedną z definicji stosu protokołów sieciowych, a dokładniej interakcji między nimi, jest ...

Get Kali Linux now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.