Rozdział 7. Testowanie bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych

W dzisiejszych czasach można pokusić się o stwierdzenie, że wszystko jest bezprzewodowe. Z nielicznymi wyjątkami żaden z moich komputerów nie ma możliwości podłączenia do sieci za pomocą przewodu. Nie stosuje się już 8-stykowych gniazd RJ45, ponieważ są za duże, aby można było je montować w nowoczesnych, płaskich laptopach. Jeszcze jakiś czas temu były w użyciu karty PCMCIA umożliwiające podłączenie przewodu Ethernet, ale ich wada polegała na tym, że były zazwyczaj bardzo cienkie i łatwo można było je złamać. Gniazda RJ45 wciąż oczywiście znajdziemy w komputerach stacjonarnych, ale one również coraz częściej na swoich płytach głównych mają zamontowane układy do łączności wi-fi (ang. ...

Get Kali Linux now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.