Rozdział 9. Prawdziwe dane

Pełnoprawne aplikacje QPU są stworzone do działania na prawdziwych, rzeczywistych danych. Takie dane niekoniecznie będą tak proste w reprezentacji jak liczby całkowite, które do tej pory nam wystarczały. Z tego powodu zastanowienie się nad tym, jak reprezentować bardziej złożone dane w QPU, jest warte naszego wysiłku, a dobre struktury danych mogą być tak samo istotne jak dobry algorytm. Ten rozdział ma za zadanie odpowiedzieć na dwa pytania, które poprzednio pominęliśmy:

  1. Jak powinniśmy reprezentować skomplikowane typy danych w rejestrze QPU? Dodatnia liczba całkowita może zostać przedstawiona za pomocą prostego kodu binarnego. Co możemy zrobić z liczbami niewymiernymi czy też danymi złożonymi, takimi jak wektory ...

Get Komputer kwantowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.