O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Różnice

Różnica (dif, ang. diff) jest zwartym zestawieniem rozbieżności (stąd nazwa „diff”, od ang. difference) między dwoma jednostkami. Na przykład uniksowe lub linuksowe polecenie diff porównuje zadane dwa pliki wiersz po wierszu i podsumowuje dostrzeżone różnice w sposób pokazany w przykładzie 8.1. W tym przykładzie pierwsza jest jedną wersją pewnego fragmentu prozy, a przepisana stanowi jej następną wersję. Opcja -o powoduje sporządzenie zunifikowanego protokołu rozbieżności (ang. unified diff), w standardowym formacie, powszechnie stosowanym do dzielenia się modyfikacjami.

Przykład 8-1. Prosty uniksowy dif (wykaz różnic)
$ cat pierwsza            $ cat przepisana Now is the time Today is the time For all good men For all good men To come ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required