O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Zmienianie zatwierdzeń

Zatwierdzenie rejestruje historię Twojej pracy i przechowuje w sposób nienaruszalny Twoje zmiany, lecz samo zatwierdzenie nie jest wykute w kamieniu. Git udostępnia kilka narzędzi i poleceń ułatwiających modyfikowanie i ulepszanie historii zatwierdzeń w Twoim archiwum.

Istnieje wiele uzasadnionych powodów, dla których możesz modyfikować lub przerabiać zatwierdzenie lub cały ciąg swoich zatwierdzeń:

  • Możesz naprawić problem, nim zostanie on odziedziczony.

  • Możesz rozbić większą, rozległą zmianę na pewną liczbę mniejszych, tematycznych zatwierdzeń. I na odwrót — możesz połączyć poszczególne zmiany w większe zatwierdzenie.

  • Możesz wcielać wnioski i sugestie z przeglądów.

  • Możesz przeorganizować zatwierdzenia w ciąg, który ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required