Rozdział 8. Uruchamianie kontenerów

Jeśli masz trudne pytanie, na które nie możesz odpowiedzieć, zacznij od odpowiedzi na prostsze pytania, na które nie możesz odpowiedzieć.

— Max Tegmark

W poprzednich rozdziałach koncentrowaliśmy się głównie na aspektach operacyjnych Kubernetes, czyli gdzie zdobyć klastry, jak je utrzymywać i jak zarządzać zasobami klastra. Przejdziemy teraz do najbardziej podstawowego obiektu Kubernetes, do kontenera. Przyjrzymy się, jak kontenery działają na poziomie technicznym, jak powiązane są z Podami i jak wdrażać obrazy kontenerów do Kubernetes.

W tym rozdziale zajmiemy się również ważnym tematem dotyczącym bezpieczeństwa kontenerów oraz tego, jak używać funkcji bezpieczeństwa w Kubernetes do bezpiecznego wdrażania ...

Get Kubernetes - rozwiązania chmurowe w świecie DevOps now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.