Rozdział 14. Ciągłe wdrażanie w Kubernetes

Tao niczego nie robi i nie zostawia niczego niezrobionego.

— Lao Tzu

W tym rozdziale przyjrzymy się kluczowej zasadzie DevOps, czyli ciągłemu wdrażaniu (ang. continuous deployment), i zobaczymy, jak możemy to osiągnąć w środowisku cloud native opartym na Kubernetes. Przedstawimy niektóre opcje konfigurowania potoków ciągłego wdrażania (CD) do pracy z Kubernetes i pokażemy w pełni działający przykład z wykorzystaniem Google Cloud Build.

Co to jest ciągłe wdrażanie?

Ciągłe wdrażanie (CD) to automatyczne wdrażanie udanych kompilacji do produkcji. Podobnie jak w test suite, wdrażanie powinno być również zarządzane centralnie i zautomatyzowane. Programiści powinni mieć możliwość wdrażania nowych wersji po ...

Get Kubernetes - rozwiązania chmurowe w świecie DevOps now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.