Rozdział 6. Routing usług

Routing usług to kluczowa funkcjonalność platformy opartej na Kubernetesie. Chociaż warstwa sieciowa kontenerów zapewnia podstawowe funkcjonalności niskopoziomowe, które łączą kapsuły, programiści potrzebują jednak mechanizmów wyższego poziomu służących do łączenia usług (tj. routingu usług typu wschód – zachód) i udostępniania aplikacji klientom (tj. routingu usług typu północ – południe). Routing usług obejmuje trzy elementy, które zapewniają takie mechanizmy: usługi, konfigurację Ingress oraz siatkę usług.

Usługi pozwalają na traktowanie zbioru kapsuł jako pojedynczej jednostki lub usługi sieciowej. Zapewniają funkcjonalności równoważenia obciążenia i routingu, które umożliwiają poziome skalowanie aplikacji w klastrze. ...

Get Kubernetes w środowisku produkcyjnym now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.