Rozdział 6. Etykiety i adnotacje

Kubernetes z założenia ma rozwijać się razem z aplikacją, zarówno pod względem wielkości, jak i złożoności. Z tego względu dodano do systemu etykiety i adnotacje. Etykiety i adnotacje umożliwiają pracę w zbiorach elementów, które odwzorowują Twój sposób myślenia o aplikacji. Możesz organizować, oznaczać i indeksować wszystkie swoje zasoby, aby reprezentowały takie grupy, które mają największy sens dla aplikacji.

Etykiety to dowolne pary klucz-wartość, które można dołączać do obiektów Kubernetes, takich jak kapsuły i ReplicaSet. Umożliwiają dodanie do tych obiektów informacji identyfikujących. Etykiety stanowią podstawę grupowania obiektów.

Adnotacje natomiast zapewniają mechanizm przechowywania przypominający ...

Get Kubernetes now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.