Rozdział 14. Kontener Inicjalizacji

Kontenery Inicjalizacji pozwalają na separację zagadnień, dostarczając odrębny cykl życia dla zadań związanych z inicjalizacją, niezależnych od głównych kontenerów aplikacji. W tym rozdziale przyjrzymy się blisko kluczowemu konceptowi Kubernetesa, który jest używany w wielu innych wzorcach wymagających zastosowania logiki inicjalizacji.

Problem

Inicjalizacja stanowi niezwykle istotne zagadnienie w wielu językach programowania. W niektórych językach jest ono obsługiwane na poziomie samego języka, a w innych stosuje się pewne ściśle określone konwencje nazewnicze, aby oznaczyć konstrukcję jako inicjalizator. W języku Java, aby utworzyć obiekt, który wymaga pewnej konfiguracji, musimy skorzystać z konstruktora ...

Get Kubernetes now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.