Rozdział 16. Adapter

Wzorzec Adapter potrafi dostosować heterogeniczny, konteneryzowany system, aby zapewnić jego zgodność ze spójnym, jednolitym interfejsem o ustandaryzowanym i znormalizowanym formacie, z którego mogą korzystać zewnętrzni klienci. Wzorzec Adapter ma te same cechy, co wzorzec Przyczepka, jednak ma jeden dodatkowy cel — dać przekształcony dostęp do aplikacji.

Problem

Kontenery pozwalają na zapakowanie i uruchamianie aplikacji napisanych przy użyciu różnych bibliotek i języków w jednolity sposób. Obecnie różne zespoły często współpracują ze sobą, korzystając z różnych technologii w celu stworzenia systemów rozproszonych, zbudowanych z heterogenicznych komponentów. Ta heterogeniczność może spowodować trudności w sytuacji, gdy wszystkie ...

Get Kubernetes now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.