Rozdział 24. Elastyczne Skalowanie

Wzorzec Elastyczne Skalowanie porusza temat skalowania w różnych wymiarach — skalowania horyzontalnego, polegającego na dostosowywaniu liczby replik danej kapsuły, wertykalnego, którego celem jest dostosowanie wymagań zasobów kapsuł, a także skalowania samego klastra przez zmianę liczby węzłów. Wszystkie te operacje można wykonać — rzecz jasna — ręcznie, ale w tym rozdziale dowiesz się jak Kubernetes poradzi sobie z tym sam, bazując na aktualnym obciążeniu.

Problem

Kubernetes automatyzuje procesy orkiestracji i zarządzania aplikacjami rozproszonymi, złożonymi z dużej liczby niezmiennych kontenerów, zarządzając pożądanym stanem określonym w deklaratywny sposób. Z uwagi na zmienny w czasie charakter obciążenia, ...

Get Kubernetes now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.