Rozdział 25. Budowniczy Obrazów

Kubernetes to silnik orkiestracji ogólnego przeznaczenia, odpowiedni nie tylko do uruchamiania aplikacji, ale także do budowania obrazów kontenerów. Wzorzec Budowniczy Obrazów opisuje, dlaczego niezwykle ważne jest tworzenie obrazów kontenerów wewnątrz klastra i z jakich mechanizmów można skorzystać do tworzenia obrazów w Kubernetesie.

Problem

Wszystkie dotychczas omówione wzorce dotyczyły funkcjonowania aplikacji w Kubernetesie. Dowiedzieliśmy się, jak tworzyć i przygotowywać aplikacje, aby były dostosowane do natywnych chmur. Co jednak począć z samym procesem budowania aplikacji? Typowe podejście polega na budowaniu obrazów kontenerów poza klastrem, umieszczaniu ich w rejestrze i odwoływaniu się do nich w ramach ...

Get Kubernetes now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.