Rozdział 3. Podstawy klienta client-go

Teraz skupimy się na interfejsie programowania Kubernetesa w języku Go. Dowiesz się, jak używać w Kubernetesie API znanych typów natywnych takich jak pody, usługi i instalacje. W dalszych rozdziałach rozwiniemy omówienie tych technik o typy definiowane przez użytkownika. Jednak tu najpierw skoncentrujemy się na wszystkich obiektach API dostępnych w każdym klastrze Kubernetesa.

Repozytoria

Projekt Kubernetes obejmuje w repozytorium kubernetes w serwisie GitHub wiele repozytoriów systemu Git dostępnych do użytku przez niezależnych programistów. Musisz zaimportować je do projektu, używając aliasu domeny k8s.io/… (zamiast nazwy github.com/kubernetes/…). W kolejnych punktach omawiamy najważniejsze z dostępnych ...

Get Kubernetes now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.