Rozdział 6. Narzędzia służące do tworzenia operatorów

W punkcie „Kontrolery i operatory” omówiliśmy na ogólnym poziomie niestandardowe kontrolery i operatory, a w rozdziale 5. pokazaliśmy, jak korzystać z generatorów kodu Kubernetesa, co jest dość niskopoziomowym sposobem tworzenia kodu. W tym rozdziale szczegółowo omówimy trzy sposoby pisania niestandardowych kontrolerów i operatorów, a także wspomnimy o kilku innych podejściach.

Zastosowanie jednego z rozwiązań przedstawionych w tym rozdziale powinno pomóc Ci uniknąć pisania dużych ilości powtarzającego się kodu i skupić się na logice biznesowej zamiast na szablonowym kodzie. Dzięki temu szybciej rozpoczniesz pracę i będziesz bardziej produktywny.

Operatory i narzędzia omawiane w tym rozdziale ...

Get Kubernetes now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.