Rozdział 18. Organizacja aplikacji

W poprzednich rozdziałach opisaliśmy różne komponenty aplikacji tworzonych na bazie Kubernetes. Pokazaliśmy, jak opakowywać programy w kontenery, umieszczać je w kapsułach, replikować te kapsuły za pomocą obiektów ReplicaSet oraz jak instalować oprogramowanie co tydzień przy użyciu wdrożeń. Przedstawiliśmy też metody wdrażania aplikacji rzeczywistych i stanowych, które łączą zbiory tych obiektów w jeden rozproszony system. Do tej pory nie napisaliśmy jednak nic na temat praktycznych aspektów pracy z taką aplikacją. Jak powinno się zbudować, udostępniać, obsługiwać i aktualizować różne konfiguracje, z których składa się aplikacja? To jest temat tego rozdziału.

Podstawowe zasady

Przed opisem szczegółowych zasad ...

Get Kubernetes now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.