Rozdział 7. Wykrywanie usług

Kubernetes jest bardzo dynamicznym systemem. Ten system jest zaangażowany w umieszczanie kapsuł na węzłach, gwarantowanie ich poprawnego działania i w razie potrzeby ponowne ich rozplanowywanie. Istnieją sposoby automatycznej zmiany liczby kapsuł na podstawie obciążenia, na przykład poziome autoskalowanie kapsuł (zobacz rozdział 8., podrozdział Skalowanie kontrolerów ReplicaSet). Ponieważ system ten jest oparty na interfejsie API, zachęca to innych programistów do tworzenia coraz wyższych poziomów automatyzacji.

Chociaż dynamiczna natura Kubernetes ułatwia uruchamianie wielu procesów, powoduje problemy, jeśli chodzi o znajdowanie tych elementów. Większość tradycyjnej infrastruktury sieci nie została zbudowana z ...

Get Kubernetes now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.