Przeglądanie plików

cat

Przeglądanie plików w całości.

less

Przeglądanie plików po jednej stronie.

head

Przeglądanie pierwszych wierszy plików.

tail

Przeglądanie ostatnich wierszy plików.

nl

Przeglądanie plików z ponumerowanymi wierszami.

strings

Wyświetla tekst zagnieżdżony w plikach binarnych.

od

Przeglądanie danych w formacie ósemkowym (a także w innych formatach).

xxd

Przeglądanie danych w formacie heksadecymalnym.

acroread

Przeglądanie plików PDF.

gv

Przeglądanie plików PostScript i PDF.

xdvi

Przeglądanie plików TeX DVI.

W Linuksie można spotkać i przeglądać wiele rodzajów plików: czysty tekst, PostScript, dane binarne i inne. W tym rozdziale postaramy się objaśnić, jak można przeglądać zawartość tych plików. Proszę zauważyć, że polecenia pozwalające przeglądać ...

Get Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.