Właściwości plików

stat

Wyświetla atrybuty plików i katalogów.

wc

Zlicza bajty, słowa lub wiersze w podanym pliku.

du

Mierzy miejsce zajęte na dysku przez pliki i katalogi.

file

Próbuje zidentyfikować typ pliku.

touch

Zmienia znaczniki czasu plików i katalogów.

chown

Zmienia właściciela plików lub katalogów.

chgrp

Zmienia grupę plików lub katalogów.

chmod

Zmienia tryb zabezpieczeń plików lub katalogów.

umask

Ustala domyślny tryb nowo tworzonych plików i katalogów.

chattr

Zmienia rozszerzone atrybuty plików lub katalogów.

lsattr

Wypisuje rozszerzone atrybuty plików lub katalogów.

W czasie badania pliku w systemie Linux należy pamiętać, że sprawdzenie jego zawartości to tylko połowa zadania. Każdy plik, jak i katalog posiadają swoje atrybuty, opisujące ich właściciela, ...

Get Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.