Użytkownicy i ich środowisko

logname

Wypisuje nazwę logowania użytkownika.

whoami

Wypisuje aktualną, efektywną nazwę użytkownika.

id

Wypisuje identyfikator użytkownika i jego grupę.

who

Wypisuje zalogowanych użytkowników, podając więcej informacji.

users

Wypisuje zalogowanych użytkowników, podając mniej informacji.

finger

Wypisuje informacje o użytkownikach.

last

Sprawdza, kiedy nastąpiło ostanie logowanie do systemu.

printenv

Wypisuje informacje o środowisku użytkownika.

Kim jesteś użytkowniku? Jedynie system wie to na pewno. Opisywany w tym rozdziale zestaw programów pozwala uzyskać wszystkie informacje o użytkownikach: ich nazwy, momenty logowania i właściwości ich środowiska pracy.

logname

stdin

stdout

-file

--opt

--help

--version

logname

Polecenie logname wypisuje ...

Get Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.