Pisanie na ekranie

echo

Wypisuje prosty tekst na standardowe wyjście.

printf

Wypisuje na standardowe wyjście tekst sformatowany.

yes

Wypisuje na standardowe wyjście powtarzający się tekst.

seq

Wypisuje na standardowe wyjście sekwencję liczb.

clear

Czyści ekran lub okno.

W Linuksie dostępnych jest kilka poleceń wypisujących komunikaty na standardowym wyjściu:

$ echo Witaj świecie
Witaj świecie

Każde z tych poleceń przeznaczone jest do innych celów. Nie można przecenić wartości tych poleceń, jeżeli chodzi o naukę systemu, wyszukiwanie błędów i tworzenie skryptów powłoki (ten temat opisany został w rozdziale „Programowanie skryptów powłoki”) albo po prostu mówienie do siebie.

echo

stdin

stdout

-file

--opt

--help

--version

echo [opcje] ciągi_znaków

Polecenie echo wypisuje ...

Get Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.