Rozdział 3. Buforowane operacje wejścia i wyjścia

Jak napisano w Rozdział 1., wspólnym elementem dla wszystkich operacji wejścia i wyjścia jest blok, będący abstrakcją systemu plików. Podczas każdej operacji dyskowej używane jest pojęcie bloku. Zgodnie z tym, sprawność operacji wejścia i wyjścia jest najwyższa, gdy czytane i zapisywane pakiety danych posiadają granice adresów oraz wielkości równe wielokrotności rozmiaru bloku.

Spadek sprawności wynika ze zwiększonej liczby wywołań funkcji systemowych, które przykładowo próbują czytać po jednym bajcie z obszaru danych o rozmiarze 1 kB, zamiast przeczytać te 1024 bajtów od razu. Nawet ciąg operacji, przeprowadzanych przy użyciu pakietów o rozmiarach większych niż rozmiar bloku, może nie być zoptymalizowany, ...

Get Linux. Programowanie systemowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.