Rozdział 5. Zarządzanie procesami

Jak już wspomniano w Rozdział 1., podstawowymi abstrakcjami w systemie Unix oprócz plików są procesy. Procesy są wykonywanymi kodami obiektów, czyli aktywnymi, „żyjącymi”, działającymi programami. Proces to jednak coś więcej niż tylko kod maszynowy — składa się on z danych, zasobów, stanu procesu oraz ze zwirtualizowanego komputera.

W tym rozdziale omówione zostaną podstawy zarządzania procesami, poczynając od ich tworzenia, a kończąc na usuwaniu. Te podstawy nie zmieniły się wiele od początków istnienia systemu Unix. Wyraźnie widać, że ciągłość idei, a także myślenie przyszłościowe, zastosowane podczas projektowania systemu Unix, znajdują swoje potwierdzenie podczas omawiania tematów związanych z zarządzaniem ...

Get Linux. Programowanie systemowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.