Rozdział 7. Zarządzanie plikami i katalogami

W rozdziałach od drugiego do czwartego przedstawiono wiele metod obsługi operacji wejścia i wyjścia. W tym rozdziale ponownie omówione zostaną pliki, tym razem jednak analizie nie będą poddane operacje czytania i zapisywania w nich, lecz raczej ich modyfikowanie oraz zarządzanie nimi i ich metadanymi.

Pliki i ich metadane

Jak napisano w Rozdział 1., każdy plik związany jest z i-węzłem, który oznaczany jest unikalną dla danego systemu plików wartością liczbową, zwaną numerem i-węzła. I-węzeł jest obiektem fizycznym, umieszczonym na dysku w uniksopodobnym systemie plików, a zarazem jednostką pojęciową, reprezentowaną przez strukturę danych jądra Linuksa. I-węzeł przechowuje metadane związane z plikiem, ...

Get Linux. Programowanie systemowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.