Rozdział 9. Sygnały

Sygnały są przerwaniami programowymi, które dostarczają mechanizmu pozwalającego na obsługę zdarzeń asynchronicznych. Zdarzenia te mogą powstawać poza systemem (na przykład, gdy użytkownik wysyła znak przerwania — uzyskiwany zwykle poprzez naciśnięcie sekwencji klawiszy Ctrl+C) lub być generowane przez program lub jądro — na przykład, gdy proces wykonuje kod przeprowadzający operację dzielenia przez zero. Proces może również wysyłać sygnały do innego procesu i przez to realizować prymitywną odmianę komunikacji międzyprocesorowej (IPC).

Punktem kluczowym całego zagadnienia nie jest jedynie asynchroniczne występowanie zdarzeń (użytkownik może na przykład wysłać sekwencję klawiszy Ctrl+C w każdym momencie działania programu), lecz ...

Get Linux. Programowanie systemowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.