Rozdział 9. Sygnały

Sygnały są przerwaniami programowymi, które dostarczają mechanizmu pozwalającego na obsługę zdarzeń asynchronicznych. Zdarzenia te mogą powstawać poza systemem (na przykład, gdy użytkownik wysyła znak przerwania — uzyskiwany zwykle poprzez naciśnięcie sekwencji klawiszy Ctrl+C) lub być generowane przez program lub jądro — na przykład, gdy proces wykonuje kod przeprowadzający operację dzielenia przez zero. Proces może również wysyłać sygnały do innego procesu i przez to realizować prymitywną odmianę komunikacji międzyprocesorowej (IPC).

Punktem kluczowym całego zagadnienia nie jest jedynie asynchroniczne występowanie zdarzeń (użytkownik może na przykład wysłać sekwencję klawiszy Ctrl+C w każdym momencie działania programu), lecz ...

Get Linux. Programowanie systemowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.