Rozdział 10. Czas

W nowoczesnych systemach operacyjnych czas wykorzystywany jest w wielu miejscach. W wielu programach wymagane jest jego śledzenie. Jądro odmierza upływ czasu za pomocą trzech sposobów:

Czas rzeczywisty (ang. real time lub wall time)

Jest to faktyczny czas, istniejący w świecie rzeczywistym, to znaczy taki, który mógłby zostać odczytany z zegara zawieszonego na ścianie. Procesy używają czasu rzeczywistego podczas współpracy z użytkownikiem lub zapamiętywania momentu wystąpienia zdarzenia.

Czas procesu (ang. process time)

Jest to czas, który został zużyty zarówno przez proces podczas bezpośredniego wykonywania kodu z przestrzeni użytkownika, jak również pośrednio poprzez jądro, które go obsługiwało. Ten rodzaj odmierzania upływu czasu ...

Get Linux. Programowanie systemowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.