O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wprowadzenie — podstawowe pojęcia

W niniejszej książce omówione zostanie programowanie systemowe (ang. system programming), które jest sztuką tworzenia oprogramowania systemowego (ang. system software). Oprogramowanie systemowe funkcjonuje w warstwie niskopoziomowej, współdziałając bezpośrednio z jądrem oraz głównymi bibliotekami systemowymi. Składa się ono z powłoki systemowej (ang. shell), edytora tekstu, kompilatora oraz debuggera, podstawowych narzędzi i demonów systemowych. Elementy te tworzą kompletne oprogramowanie systemowe, współpracujące przede wszystkim (jeśli nie wyłącznie) z jądrem i biblioteką języka C. Wiele innych programów (takich jak wysokopoziomowe aplikacje GUI) działa w większości na bardziej abstrakcyjnych poziomach, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required