O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Zarządzanie pamięcią

Pamięć należy do najbardziej podstawowych, a jednocześnie najważniejszych zasobów dostępnych dla procesu. W rozdziale tym omówione zostaną tematy związane z zarządzaniem nią: przydzielanie, modyfikowanie i w końcu zwalnianie pamięci.

Słowo przydzielanie — powszechnie używany termin, określający czynność udostępniania obszaru pamięci — wprowadza w błąd, ponieważ wywołuje obraz wydzielania deficytowego zasobu, dla którego wielkość żądań przewyższa wielkość zapasów. Na pewno wielu użytkowników wolałoby mieć więcej dostępnej pamięci. Dla nowoczesnych systemów problem nie polega jednak na rozdzielaniu zbyt małych zapasów dla zbyt wielu użytkowników, lecz właściwym używaniu i monitorowaniu danego zasobu.

W tym rozdziale ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required