Lokalizacja plików

find  Znajduje pliki w hierarchii katalogów.

xargs  Przetwarza listę zlokalizowanych plików (i wiele więcej).

locate  Tworzy indeks plików i wyszukuje w nim ciągi znaków.

which  Wyszukuje pliki wykonywalne w ścieżce (polecenie).

type  Wyszukuje pliki wykonywalne w ścieżce (wbudowane w powłokę bash).

whereis  Wyszukuje pliki wykonywalne, dokumentację i pliki źródłowe.

System linuksowy może przechowywać setki tysięcy plików. Jak więc można znaleźć wśród nich potrzebny w danej chwili plik? Pierwszym krokiem powinno być poszeregowanie plików w katalogach o przemyślnej hierarchii, ale istnieje też kilka innych sposobów, pozwalających odnaleźć pliki, zależnych od tego, czego właściwie szukamy.

Polecenie find stosuje siłową metodę ...

Get Linux now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.