Porównywanie plików

diff Porównuje zawartość plików lub katalogów wiersz po wierszu.

comm Porównuje zawartość dwóch posortowanych plików wiersz po wierszu.

cmp Porównuje zawartość plików bajt za bajtem.

md5sum Wylicza sumę kontrolną danego pliku (algorytmem MD5).

W Linuksie dostępne są trzy sposoby porównywania plików:

  • Wiersz po wierszu (diff, diff3, sdiff, comm), który najlepiej sprawdza się przy porównywaniu plików tekstowych,
  • Bajt po bajcie (cmp), często stosowany do porównywania plików binarnych,
  • Poprzez porównanie sum kontrolnych plików (md5sum, sum, cksum).

diff   stdin  stdout  -file  --opt  --help  --version

diff [opcje] plik1 plik2

Polecenie diff porównuje dwa pliki wiersz po wierszu lub dwa katalogi. W czasie porównywania plików ...

Get Linux now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.