Powłoka

Aby mieć możliwość wydawania Linuksowi poleceń, będziemy potrzebowali miejsca, w którym można by je wpisywać. To miejsce nazywane jest powłoką, która w Linuksie spełnia rolę interfejsu użytkownika wiersza poleceń. Polecenia są w niej wpisywane, a po naciśnięciu klawisza Enter powłoka uruchamia program (lub programy) podany w powłoce (informacje o tym, jak uruchomić powłokę, zamieszczono w sekcji „Uruchamianie powłoki”).

Na przykład w celu sprawdzenia, kto jest zalogowany do systemu, można w powłoce uruchomić następujące polecenie:

 who
kowalski   :0   Wrz 23 20:44
nowak   pts/0   Wrz 15 12:51
malinowski pts/1   Wrz 22 21:15
kowalski  pts/2   Wrz 22 21:18

(pamiętajmy, że znak reprezentuje tu znak zachęty powłoki, oznajmiający gotowość powłoki do ...

Get Linux now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.