Przeglądanie plików

cat  Przeglądanie plików w całości.

less Przeglądanie plików po jednej stronie.

nl    Przeglądanie plików z ponumerowanymi wierszami.

head Przeglądanie pierwszych wierszy plików.

tail Przeglądanie ostatnich wierszy plików.

strings Wyświetla tekst zagnieżdżony w plikach binarnych.

od    Przeglądanie danych w formacie ósemkowym (a także w innych formatach).

W Linuksie napotkamy pliki zawierające tekst oraz pliki zawierające dane binarne, które chcielibyśmy jakoś zwizualizować. Skoncentrujemy się tu na najprostszych i najbardziej podstawowych sposobach podglądu zawartości plików danych.

cat     stdin  stdout  -file  --opt  --help  --version

cat [opcje] [pliki]

Najprostszym programem do przeglądania zawartości plików jest

Get Linux now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.