Rozdział 19. Tryby awaryjne i ratunkowe systemu oferowane przez dystrybucję SystemRescue

Płyta DVD lub napęd USB typu pendrive zawierające dystrybucję SystemRescue to niezbędne narzędzia, które umożliwiają ratowanie nieuruchamiających się systemów Linux i Windows. W rozdziale wyjaśnię, jak utworzyć nośnik rozruchowy SystemRescue, korzystać z tej dystrybucji, dostosować do własnych potrzeb opcje rozruchowe, naprawić program rozruchowy GRUB, odzyskać pliki z dysku ulegającego awarii, wyzerować hasła systemów Linux i Windows, a także skonwertować SystemRescue z systemu plików tylko do odczytu na system plików oferujący możliwość odczytu i zapisu oraz partycję dla danych.

Dowolny system Linux typu live może działać w charakterze ratunkowego Linuksa. ...

Get Linux now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.