Rozdział 2. Poradnik przetrwania w systemie Mac OS X

Polecam Ci lekturę tego rozdziału, jeżeli jesteś jedną z wielu osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z systemem operacyjnym Mac OS X. Jednak również wtedy, gdy używasz go od najwcześniejszych wersji beta, włączając w to pradawne czasy niemowlęctwa edycji 10.0 i 10.1, rozdział ten jest przeznaczony właśnie dla Ciebie. Dzięki zawartym w nim informacjom szybko dowiesz się, jak korzystać z możliwości Mac OS X, począwszy od funkcji programu Finder, takich jak tworzenie katalogów (w tym również nowych katalogów inteligentnych i katalogów nagrywania), a skończywszy na odkrywaniu przydatnych wskazówek i sztuczek oraz skrótów klawiszowych, które sprawią, że Twoje życie z komputerem Macintosh ...

Get Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.