Rozdział 3. Podstawy systemu operacyjnego Mac OS X

W tym rozdziale książki przedstawione zostaną najważniejsze funkcje interfejsu systemu Mac OS X. Oto elementy, o których będzie mowa:

  • pasek menu,

  • Dock,

  • kontrolki okien,

  • program Finder,

  • tworzenie nowych katalogów,

  • menu Usługi,

  • Exposé,

  • Dashboard,

  • Spotlight,

  • uzyskiwanie informacji i praw dostępu do plików.

Pasek menu

Niezależnie od tego, jakiego programu używasz, pasek menu w systemie Mac OS X znajduje się zawsze w górnej części ekranu. Nie zmieniło się to w żaden sposób w środowisku Leopard, jednak sam pasek doczekał się pewnych zmian, unowocześniono bowiem nieco jego wygląd i sposób działania. Gdy przyjrzysz się bliżej paskowi menu, zauważysz, że jest on półprzezroczysty, dzięki czemu widać znajdujący się ...

Get Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.