Przedmowa

Uczenie maszynowe jest obecnie integralną częścią wielu projektów komercyjnych i badawczych w różnych dziedzinach, od diagnostyki medycznej i leczenia po odnajdowanie znajomych w sieciach społecznościowych. Wiele osób uważa, że uczenie maszynowe może być stosowane tylko w dużych firmach z rozbudowanymi zespołami badawczymi. W tej książce chcemy pokazać, jak łatwe może być samodzielne tworzenie rozwiązań uczenia maszynowego i w jaki sposób najlepiej się do tego zabrać. Dzięki zawartej w niej wiedzy możesz stworzyć własny system sprawdzający samopoczucie ludzi na Twitterze lub prognozujący globalne ocieplenie. Jeśli chodzi o zastosowanie uczenia maszynowego, możliwości są nieograniczone, a przy ilości dostępnych obecnie danych w większości ...

Get Machine learning, Python i data science now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.