Rozdział 1. Obraz całości

„Produkcja z agile jest genialna! Co parę tygodni wypuszczamy masę nowego i sprawnego oprogramowania. Czasami tylko mam wrażenie, że gdzieś nam się gubi pełny obraz tego, czym się zajmujemy”.

Gdybym tylko dostawał po cencie za każdym razem, gdy słyszę coś takiego od członka zespołu pracującego w metodyce zwinnej, to… No, generalnie zebrałbym już sporo centów. Być może nawet sam kiedyś powiedziałeś coś w tym stylu. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość: praca w procesie agile’owym, wzbogacona o podejście oparte na wykorzystaniu historyjek, umożliwia zachowanie obrazu całości. Dzięki temu możesz prowadzić konstruktywne dyskusje o całym produkcie i wciąż raz na parę tygodni cieszyć się na widok postępów prac zespołu.

Jako że ...

Get Mapowanie historyjek użytkownika now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.