Rozdział 2. Produkuj mniej

Do zrobienia zawsze jest więcej, niż starczy do tego ludzi, czasu lub pieniędzy. Zawsze.

Posługiwanie się radykalnymi określenia w rodzaju „zawsze” czy „nigdy” zawsze utrudnia mi życie. W przypadku powyższego stwierdzenia nie mogę sobie jednak przypomnieć ani jednej sytuacji, w której by się nie sprawdziło, pomimo że nie mogłem go poprzeć jakimikolwiek obiektywnymi danymi. Od nikogo jeszcze nie usłyszałem czegoś w stylu: „Kazano nam dodać tę nową funkcję, a szczęśliwie mieliśmy na to dużo więcej czasu, niż w ogóle potrzebowaliśmy”.

Jedną z najcenniejszych właściwości map historyjek jest to, że zapewniają one współpracownikom przestrzeń, w której można opracowywać nowe rozwiązania i uzyskiwać dobre wyniki w dostępnym ...

Get Mapowanie historyjek użytkownika now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.