Rozdział 3. Ucz się szybciej

Oto mój kolega Eric stojący przed swoim rejestrem i tablicą zadań. Jest właścicielem produktu i ciężko pracuje wraz ze swoim zespołem, aby stworzyć oprogramowanie, które odniesie sukces. Na razie jego produkt nie jest w stanie odnieść sukcesu. Eric się jednak nie przejmuje, ponieważ zna strategię, która umożliwia tworzenie udanych produktów i która jak dotąd nigdy nie zawiodła.

Obraz225538.PNG

Eric pracuje dla spółki Liquidnet. Liquidnet jest globalną siecią inwestorów instytucjonalnych. Na długo zanim Eric zapozował do powyższego zdjęcia, któryś z pracowników firmy zidentyfikował grupę klientów, których Liquidnet mógłby obsługiwać ...

Get Mapowanie historyjek użytkownika now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.