Rozdział 2. Podstawy mapowania wrażeń klienta

Celem wizualizacji jest spojrzenie w głąb, nie obrazy.

— Ben Shneiderman

Readings in Information Visualization

W tym rozdziale:
  • Określanie ram dla procesu mapowania
  • Punkty interakcji
  • Momenty prawdy
  • Kreowanie wartości
  • Studium przypadku: Identyfikacja możliwości — połączenie diagramu modelu mentalnego z diagramem zadań do wykonania

W pierwszej ze swoich książek, zatytułowanej Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny, omówiłem m.in. zasadę zmienności przy przechodzeniu (ang. transitional volatility). Pod pojęciem tym, opisanym po raz pierwszy przez Davida Danielsona w 2003 roku, należy rozumieć stopień (siłę) reorientacji, jakiej doświadcza człowiek, który przechodzi ...

Get Mapowanie wrażeń now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.