Rozdział 7. Synchronizacja: projektowanie wartości

Wizualizacja jest niczym ognisko, wokół którego gromadzimy się, by snuć opowieści.

— Al Shalloway

W tym rozdziale:
  • Organizacja warsztatów synchronizacji
  • Wykorzystywanie diagramów do wzbudzania empatii
  • Projektowanie nowych rozwiązań
  • Ocena pomysłów i koncepcji
  • Studium przypadku: Szybkie mapowanie online oraz warsztaty z projektowania

Mogę uważać się za szczęściarza: przez większość swojej kariery zawodowej mogłem utrzymywać bezpośredni kontakt z klientami firm, dla których pracowałem. To prawdziwe szczęście. Mogłem bowiem zaobserwować setki ludzi w ich miejscach pracy, sklepach (przy robieniu zakupów) czy w domach — ludzi będących klientami przedsiębiorstw z różnych branż. Miałem tym samym ...

Get Mapowanie wrażeń now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.