Rozdział 6. Rozwijanie mapy drogowej

Czego dowiesz się w tym rozdziale?

Przeczytasz o następujących zagadnieniach:

  • Jak tematy i funkcje mogą ze sobą współgrać?
  • Korzystanie z etapów rozwoju.
  • Jak komunikować pewność?
  • Wskazywanie klientów docelowych.

Znajomość kontekstu pozwala spędzić mniej czasu na objaśnianiu mapy drogowej, a więcej przeznaczyć na jej wdrażanie.

Komponenty pomocnicze dają możliwość skrócenia czasu poświęcanego na tłumaczenie każdego elementu na mapie drogowej.

W rozdziale 2. wskazaliśmy główne i pomocnicze komponenty mapy drogowej produktu wraz z informacjami uzupełniającymi, które można podać, aby objaśnić kontekst. Do tej pory skupialiśmy się na głównych:

  • wizji produktu
  • celach biznesowych
  • tematach
  • ramach czasowych
  • zastrzeżeniu. ...

Get Mapy drogowe produktu - nowe podejście now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.