Rozdział 9. Model biznesowy nr 2 — oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Model biznesowy SaaS polega na oferowaniu oprogramowania metodą „na żądanie”. Zwykle firmy oferują swoje aplikacje za pośrednictwem własnych stron internetowych. Do najpopularniejszych produktów SaaS należą: Salesforce, Gmail, Basecamp czy Asana. Poniżej charakteryzujemy wskaźniki niezbędne każdemu, kto prowadzi tego rodzaju działalność.

Większość dostawców SaaS rozlicza swoich klientów na zasadzie miesięcznych bądź rocznych abonamentów. Niektóre firmy naliczają opłaty za faktyczne korzystanie z usług (czyli za wykorzystaną przestrzeń dyskową, transfer czy cykle obliczeniowe), choć w dużej mierze dotyczy to firm działających zgodnie z modelami IaaS (infrastruktura jako usługa) ...

Get Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.