Recenzje

Twoi konkurenci wykorzystają tę książkę, by Cię pokonać.

MIKE VOLPE, dyrektor ds. marketingu, Hubspot

Wszyscy dysponują jakimiś danymi, więc kluczem do sukcesu staje się wskazanie tych danych, które usprawnią proces uczenia się i podejmowania decyzji. Wszyscy wiemy, że wskaźniki są nam potrzebne, jednak znalezienie konkretnych, wymiernych, praktycznych, trafnych i niespóźnionych wskaźników okazuje się sporym wyzwaniem. Alistair i Ben wykonali w tej książce świetną robotę, pokazując nam, jak należy korzystać z danych i wskaźników, aby przebić się przez mgłę niepewności towarzyszącą tworzeniu nowych produktów i firm. Ta książka to wielki dar dla naszej branży.

ZACH NIES, główny technolog, Rally Software

Ta książka to brakujący element metodologii ...

Get Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.