Rozdział 1. Metazasady

Właściwe stosowanie dowolnej metodyki wymaga przede wszystkim jasnego zrozumienia, co to są zasady i taktyki, oraz ich rozróżnienia.

Zasady kierują tym, co robisz. Taktyki pokazują Ci, jak to zrobić.

Istotę metodyki Running Lean można sprowadzić do trzech kroków:

  1. Rozpisz swój plan A.

  2. Wskaż jego najbardziej ryzykowne elementy.

  3. Systematycznie testuj plan.

W niniejszym rozdziale zajmiemy się tymi właśnie metazasadami. Pozostałą część książki poświęcam natomiast praktycznym aspektom tych zasad.

Krok 1. Rozpisz swój plan A

Wizja ma wymiar osobisty

Wszyscy ludzie marzą, nie wszyscy marzą jednak tak samo. Ci, którzy marzą nocami, w zakurzonych zakamarkach umysłu, budzą się rano i stwierdzają, że ich marzenia to mrzonka. Ci natomiast, którzy ...

Get Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.