Rozdział 5. Przygotuj Się Na Eksperymenty

Skoro uszeregowałeś już pierwsze wersje modeli biznesowych i ich najbardziej ryzykowne elementy, powinieneś teraz przygotować się do prowadzenia eksperymentów.

Powołaj Zespół Ds. Problemu I Rozwiązania

Zanim zaczniesz prowadzić pierwsze eksperymenty, powinieneś koniecznie utworzyć właściwy zespół.

Zapomnij o Tradycyjnych Działach

Zastosowanie w modelu Lean Startup tradycyjnego podziału na jednostki takie jak „dział projektowy”, „dział jakości” czy „dział marketingu” może utrudniać pracę i stanowić źródło zbędnego tarcia. Eric Ries sugeruje, aby początkującą firmę zorganizować wokół dwóch zespołów: zespołu ds. problemu i zespołu ds. rozwiązania.

Zespół ds. problemu

Zespół ds. problemu zajmuje się głównie zadaniami ...

Get Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.