Rozdział 3. Zapoznanie się z programem MS Project 2007

Dla większości ludzi jednoczesne poznawanie programu MS Project 2007 oraz zasad zarządzania projektami jest zbyt trudne. Dlatego ten rozdział pozwala na zapoznanie się z programem bez planowania rzeczywistego projektu. Gdyby to miał być faktyczny projekt, trzeba by było zacząć od zdefiniowania jego celów, określenia założeń, wybrania strategii, zidentyfikowania ryzyka, utworzenia zespołów projektowych, ograniczenia budżetów, tak jak opisane to zostało w dwóch pierwszych rozdziałach.

W tym rozdziale pokazano główne cechy MS Project 2007 na przykładzie tworzenia harmonogramu prac dla fikcyjnego projektu „Najwyższy Czas — przyjęcie na koniec szkoły” dla 40-letniego ucznia.

Tworzenie harmonogramu ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.