Rozdział 6. Opracowywanie harmonogramu projektu

Podstawy do opracowania planu projektu powstają na przestrzeni dni, tygodni albo nawet miesięcy. Obejmują one między innymi deklaracje misji projektu, celów, zakresu i wymagań. W końcu można przystąpić do opracowywania harmonogramu, czyli ram, w których ma się zawrzeć realizacja projektu. Harmonogram określa, jakie prace trzeba wykonać, kto je powinien zrealizować, kiedy ma to nastąpić i ile powinno to kosztować. Opracowanie czegoś tak ważnego dla zarządzania projektem musi zająć trochę czasu. Kilka następnych rozdziałów tej książki jest poświęconych temu zagadnieniu.

Harmonogram projektu to etap, na którym program MS Project 2007 staje się niezastąpiony. Można w nim stworzyć listę zadań, połączyć ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.